Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden van Arrancar, gevestigd en kantoorhoudende te In de Cramer 11 te Heerlen .

Artikel 1.

Toepasselijkheid der voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offer­tes en verkoopovereenkomsten aan derden gedaan, door Arrancar, verder te noemen opdrachtne­mer, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking op de uitvoering van werkzaamheden, aanneming van werk daaronder begrepen, door opdrachtnemer met derden. Wijzigingen in enige overeenkomst tussen opdrachtne­mer met derden aangegaan en afwijkingen van deze voor­waarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schrif­telijk tussen opdrachtnemer en derden, verder te noemen opdrachtgever, zijn over­eengekomen.

1.2 Indien de opdrachtgever eveneens algemene voor­waarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming onzerzijds, met de door de op­drachtgever gehanteerde voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voor­waarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schrif­telijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn over­eengekomen.

1.3 Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

1.4 Alle offertes geschieden onder een voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Alle meer­kosten die uit deze omstandigheden voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart in rekening worden gebracht.

 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Iedere overeenkomst door of met opdrachtnemer gesloten, is van rechtswege ontbonden, zonder dat daar­toe enige nadere opzegging is verricht, met de gehouden­heid van de opdrachtgever tot vergoeding van alle door opdrachtnemer geleden schade, kosten en interesten, indien de opdrachtgever:

a overlijdt of tot liquidatie van zijn bedrijf of zaken besluit;

b surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd dan wel uitgesproken;

c beslagen wordt op zijn roerende en/of onroerende goederen;

d bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden heeft verzwegen, voor zover die onjuistheden, onvolledigheden of ver­­zwijgingen van dien aard zijn dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten als deze de ware stand van zaken gekend zou hebben.

2.2 Bij binnenlandse orders wordt franco geleverd vanaf € 75,00. Tenzij het pakket groter is dan 1,25 meter of zwaarder is dan 30 kg. In dit geval worden de werkelijke kosten doorberekend. Voor buitenlandse orders gelden afwijkende orderkosten. Deze zullen aan de betreffende opdrachtgevers bij hun eerste opdracht bekend worden gemaakt.

 

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving

3.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdracht­gever de zaken te leveren conform de omschrijving, kwa­liteit en hoeveelheid als nader omschreven in de offerte, dan wel in de koopovereenkomst is aangegeven.

3.2 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdracht­gever hem zaken te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters en/of modellen die door de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

 

Artikel 4. Verpakking, verzending en levering

4.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdracht­gever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal ver­voer hun bestemming in goede staat bereiken. De op­drachtgever draagt zorg voor een gebruikelijke transport­verzekering.

4.2 Tenzij anders afgesproken, geschiedt de levering af magazijn Heerlen, onder rembours.

4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering, dient de wederpartij Arrancar schriftelijk binnen 5 werkdagen in gebreke te stellen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico bij koop

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van de geleverde zaken tot de algehele betaling van de koop­prijs, alsmede van alle bijkomende kosten, alsmede alle openstaande vorderingen inzake eerdere leveringen, heeft plaatsgevonden. Het eigendom van en het risico voor de zaken gaan op de opdrachtgever over bij levering en volledige betaling.

5.2 Gedurende de tijd dat de zaken nog geen eigendom van de opdrachtgever zijn geworden, is de opdrachtgever niet bevoegd deze zaken te vervreemden, of op enige andere wijze te bezwaren en is de opdrachtgever gehou­den deze zaken als een goed huisvader te beheren.

5.3 Indien er een gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de beta­­­lingscapaciteit van de opdracht­gever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft ver­schaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.

5.4 Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de koopprijs niet is vol­daan. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe medewer­king te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.

 

Artikel 6. Retentierecht

Arrancar is bevoegd om alle zaken of andere goederen welke Arrancar van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden totdat alle vervallen vorderingen door de wederpartij zijn voldaan.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt ver­lengd met de periode, gedurende welke de opdrachtne­mer door oorzaken, die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ont­staan, is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.2 Indien door overmacht de levering langer dan twee maanden wordt uitgesteld, zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëin­digen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

7.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades welke ontstaan zijn door storingen in geleverde apparatuur.

 

Artikel 8. Garantie en Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer stelt zich zowel tegenover op­drachtgever als tegenover afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan de zaken optredende tij­dens de garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de opdrachtgever of een afnemer van deze, de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte ge­bruiksaanwijzing, of anderzijds bij het gebruiken fou­ten maakt. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak, of tot vervanging van die zaak, of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

8.2 De factuurdatum van de factuur van Arrancar waarop de geleverde artikelen staan vermeld, is de ingangsdatum van de garantie termijn. Opdrachtgever ontvangt op alle artikelen waarop dit van toepassing is 1 jaar fabrieksgarantie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Deze garantie is als volgt opgebouwd: In de eerste 6 maanden verzorgt opdrachtnemer een volledige garantie inclusief het ophalen en retourneren van de door opdrachtgever ter garantiebehandeling aangeboden artikelen. Daarna is alleen fabrieksgarantie van toepassing.

Buiten de fabrieksgarantie vallen alle slijtbare delen. Dit is ter beoordeling van opdrachtnemer. Indien garantie geclaimd wordt, dient opdrachtgever altijd een factuur te overleggen. Indien opdrachtgever geen factuur kan over­leggen, vervalt elk recht op garantie.

8.3 Behoudens het in dit artikel omtrent garantie vermelde, sluit opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de Wet niet dwingend is geregeld c.q. dwingend uit de Wet voortvloeit. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst dan wel het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, overtreffen.

8.4 Buiten elke garantie vallen onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn, zoals koolborstels, kogellagers, flexibele assen, lampen, ritsen & knopen van jasjes en gewassen textiel.

 

Artikel 9. Prijs en Betaling

9.1 De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende kostenposten. Verande­ren deze, dan behoudt de op­drachtnemer zich het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen (bijvoorbeeld koersen e.d.) te berekenen. Kosten die niet in de koopprijs zijn inbegrepen, zoals bijvoor­beeld vrachtkosten, zullen apart in rekening worden ge­bracht.

9.2 De opdrachtgever is verplicht de betaling binnen 14 dagen, zonder kosten voor de opdrachtnemer, te voldoen op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij op de orderbevesti­ging anders is overeengekomen.

9.3 Niet inachtneming van de betalingstermijn geeft de opdracht­nemer het recht om vertragingsrente in reke­ning te brengen, zonder dat daarvoor een bijzondere aan­maning is vereist. Deze vertragingsrente bedraagt 1% per maand, echter minimaal de op dat moment geldende wet­telijke rente. Het retentierecht van de op­­­­drachtgever als ook compensatie van de koopprijsvordering met tegen­vorderingen van welke aard is uitgesloten.

9.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalings­verplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, dan wel in strijd handelt met enige bepaling in de overeenkomst, blijkt onjuiste mededelingen te hebben gedaan, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, of beslagen wordt op aan hem toebehorende zaken, dan wel onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, is de opdrachtnemer be­voegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtge­ver aansprakelijk voor de door de op­drachtnemer geleden schade zoals winst­derving, transportkosten en overige kosten.

9.5 Indien wegens het niet nakomen van beta­lingsver­plichtingen wordt overgegaan tot het nemen van buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever, met een minimumbedrag van Euro 250,00.

 

Artikel 10. Reclames

10.1 Eventuele reclames dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax bij de opdrachtnemer bekend gemaakt te worden. Hierna wor­den geen reclames in behandeling genomen.

10.2 Opdrachtnemer is slechts verplicht van een in­­ge­­­­­­­­­diende reclame kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het moment van het indienen van zijn reclame aan al zijn verplichtingen jegens de op­­drachtne­mer heeft voldaan, ongeacht uit welke overeenkomst tussen hem en opdrachtnemer die verplichting moet voort­vloeien.

10.3 Transportschades dienen binnen 1 werkdag na ont­vangst van de zending bij de opdrachtnemer gemeld te worden.

10.4 Eventuele retourzendingen dienen altijd franco ver­stuurd te worden. Er dient bij iedere retourzending een schrijven te zijn met de reden van retourzending. Niet-franco zendingen worden gewei­gerd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 11. Ontbinding

11.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechter­lijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillisse­ment wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermo­gen of een deel hiervan verliest, tenzij de curator of be­windvoerder de uit de koopovereenkomst voort­­­­­­­­­­vloei­ende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en Forumkeuze

Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en verbandhoudende met een overeenkomst met opdrachtgever worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter, behorende bij de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens de bevoegdheid van opdrachtnemer het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van opdrachtgever te brengen.

 

Heerlen, december 2019

Welkom, Log in